مینیاتور داستان حمل شیرین و اسبش توسط فرهاد عاشق

شیرین و فرهاد

نقاش: ناشناس
نقاشی مینیاتور گواش
کشور: ایران، 1431 میلادی، سلسله تیموری.
شخصیت: شیرین و فرهاد
مکتب: هرات
موضوع: ادبیات
برگرفته از: نظامی » خمسه » خسرو و شیرین: رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی.

در این مینیاتور برگرفته از اشعار کهن ایرانی، فرهاد در حالی که شیرین و اسب او را بر روی شانه های خود حمل می کند به تصویر کشیده شده است.

YOUR RATING

اینستاگرام ارتنگ

دیدگاه خود را دربارۀ این نقاشی بیان کنید: