نقاشی های کشور: پل سزان

پیپ
پل سزان فرانسه

پیپ کشیدن مرد دهقان

خالق این اثر پل سزان، هنرمند مشهور و چیره دست فرانسوی است که توانست در طول مدت زمان فعالیت هنری خود، آثار ارزشمند فراوانی را در سبکهای مدرن و پرطرفداری همچون پست امپرسیونیسم به تصویر درآورد. او در...

خانه
پل سزان فرانسه

نقاشی خانه روستایی قدیمی

زمانی که سزان این نقاشی را به تصویر درآورد، دقیقاً همزمان بود با دورانی که او در حال تبدیل شدن به یک استاد ماهر و حرفه ای بود. سزان این اثر شاخص هنری را هنگامی خلق کرد که در آغاز پختگی سبک محبوب خود...

خرید نقاشی های سایت بر اساس دسته بندی زیر: