مسیح و زن گرفته شده به خاطر زنا

مسیح و زن

نقاش: لوکاس کرونباخ
نقاشی رنگ روغن روی صفحه مسی
کشور: آلمان، 1532 میلادی
شخصیت: مسیح
سبک: رنسانس
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت

این اثر هنری به روایت زیر از انجیل یوحنا، باب 8 اشاره دارد:

عیسی به کوه زیتون بازگشت. ولی روز بعد، صبح زود، باز به خانه خدا رفت. مردم نیز دور او جمع شدند. عیسی نشست و مشغول تعلیم ایشان شد. در همین وقت، سران قوم و فریسیان زنی را که در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به مقابل جمعیت آوردند، و به عیسی گفتند: استاد، ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم. او مطابق قانون موسی، باید سنگسار شود. ولی نظر شما چیست؟ آنان این سؤال را مطرح کردند تا بر اساس جواب عیسی، او را به دام بیندازند و محکومش کنند. ولی عیسی سر را پائین انداخت و با انگشت بر روی زمین چیزهایی می نوشت. سران قوم با اصرار می خواستند که او جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب؛ آنقدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولی سنگ اول را کسی بیندازد که خود تابحال گناهی نکرده است. سپس دوباره سر را پایین انداخت و به نوشتن بر روی زمین ادامه داد. با شنیدن این، آنها یک به یک از پیر گرفته تا جوان آنجا را ترک کردند تا اینکه در مقابل جمعیت فقط عیسی ماند و آن زن. آنگاه عیسی بار دیگر سر را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را محکوم کند؟ آن زن گفت: نه آقا ! عیسی فرمود: من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.