فریب خوردن و شکار دیگری شدن کلنگ مغرور

بازدید: 615 بازدید
کلنگ

نقاش: ناشناس
مینیاتور گواش
کشور: ایران، 1587 میلادی
برگرفته شده از: سلسلة الذهب جامی
موضوع: ادبیات

موضوع این اثر هنری از: قصه کلنگی که او را چون باز شکار کردن کبوتر هوس کرد و به واسطه اين هوس از گرفتن کرم های آبی باز ماند و به شکار کبوتر نرسيد بلکه خود شکاری ديگری شد، برگرفته شده است.

منبع این قصه: هفت اورنگ جامی، دفتر اول از سلسلة الذهب (جابلقا دادعليشاه و اصغر جانفدا).