گریختن خانواده حضرت عیسی مسیح به مصر

بازدید: 342 بازدید
گریختن

نقاش: هری مِت دِ بلس
نقاشی رنگ روغن روی پانل
کشور: هلند، نیمه اول قرن 16 میلادی
شخصیت: مسیح، مریم، یوسف
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، گریختن خانواده حضرت عیسی مسیح به مصر.