کلیدواژه: چگونگی نقاشی روی چوب

به روشنی می توان دریافت که نقاشی این بانوی خاص، نمادی از زیبایی فزون از انتظار، شکوهمندی زنانه، عظمت جوانی، ثروتمندی خارج از اندازه و خوش پوشی زنانه است. حتی می توان به وجه دیگری از شخصیت این زن نیز...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.