کلیدواژه: پادشاهان اسطوره ای ایران

نقاشی ضحاک و جمشید پادشاهان افسانه ای شاهنامه به یکی از مهمترین بخشهای شاهنامۀ فردوسی اشاره دارد. بدون شک جمشید مشهورترین پادشاه شاهنامه می باشد که در ایجاد سرنوشتی جدید برای ایرانیان، نقشی سترگ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.