کلیدواژه: نقاشی جنگل ساده

آبشار
فرانسه

نقاشی جنگل و آبشار

آنری روسو یک هنرمند خود آموخته بود که هنر نقاشی را از هیچ استاد یا در هیچ کارگاهی یاد نگرفته بود. او از معدود نقاشانی است که به صورت ذاتی، دارای مهارتی بسیار بالا در هنر نقاشی بود و در واقع، خود...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.