کلیدواژه: مکتب تکامل انواع

چارلز داروین، دانشمند و طبیعت شناس برجستۀ بریتانیایی، به صورت مجاب کننده ای نشان داد که موجودات زنده از اصلی ساده و ابتدایی، تحول یافته اند و به صورتهای متنوع و گوناگونی که امروزه می بینیم درآمده اند...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.