کلیدواژه: قاتل خسرو پرویز

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموری رسانه: مینیاتور گواش کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – خسرو و شیرین شخصیت: خسرو پرویز ساسانی مکتب: هرات موضوع: ادبیات متن چهار بیت به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.