کلیدواژه: عکس از نقاشی با آبرنگ ساده

بودا مطابق سنت هندو، برای کشف حق، راه ریاضت را در پیش گرفت. زن و فرزند و جاه و منزلت و مال و منال را به یک سو نهاد و به جانب جنگل های دوردست، جایی که جوکیان ریاضت کش مقیم بودند، رهسپار گشت. پدر و...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.