کلیدواژه: عکسهای معماری بناهای رم باستان

طاق پیروزی یا نصرت، بنایی است که به صورت نمادین برای نشان دادن پیروزی شاهان و سپاهیان در نبردها ساخته می شد و هنگامی که پادشاه یا فرماندهی بزرگ و نامدار به همراه لشکریان خود در جنگی وارد می شد و می...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.