کلیدواژه: طرح مینیاتوری تابلوی گواش

نقاش: ناشناس سال خلق اثر: سال 1431 میلادی، سلسله تیموری کشور: ایران رسانه: مینیاتور گواش کتاب: پنج گنج نظامی گنجوی (خمسه) مکتب: هرات موضوع: ادبیات، شعر، نظامی گنجوی شاعر نامدار ایرانی، هنر مینیاتور...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.