کلیدواژه: شمایل زیبای حضرت عیسی

نقاش: خوزه دِ ریبرا تاریخ خلق اثر: بین 1632 تا 1634 میلادی کشور: اسپانیا رسانه: رنگ روغن روی بوم شخصیت: مسیح موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، تصویری نمادین از چهره حضرت عیسی مسیح. آغاز زندگی خوزه در یک...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.