کلیدواژه: رستم را کی کشت

داستان مردن رستم و شغاد نابرادر نه فقط یک داستان پهلوانی و حماسی، بلکه حقیقتی است از مکر و نیرنگ آدمیان و ناپایداری زمانه که بزرگان را به دست فرومایگان به خاک می افکند. این مینیاتور زیبا، متعلق است...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.