کلیدواژه: دیو شاهنامه که با رستم جنگید

نقاشی اکوان دیو شاهنامه و رستم نمایشی است مصوّر از داستان نبرد رستم با اکوان دیو در شاهنامۀ فردوسی که با مهارت هر چه تمام به تصویر درآمده است. این نقاشی دقیقاً آن هنگام از داستان را نمایش می دهد که...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.