کلیدواژه: داستان پرواز کیکاووس به آسمان

نقاشی سقوط کیکاووس از آسمان به بیشه روایتی است مصوّر از داستان فریفتن ابلیس کاووس شاه را و رفتن او به آسمان در شاهنامه. فردوسی بزرگ در داستان به آسمان رفتن کیکاووس، سرگذشت پادشاهی را به خواننده...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.