کلیدواژه: جنگهای مذهبی مسیحیان و مسلمانان

نقاشی سربازان و فرماندهان جنگهای صلیبی در صحرا به طور مختصر نشان دهندۀ رنج ها و مشکلات صلیبیونی است که به تحریک پاپ اوربان دوم، پای در جنگی ابلهانه نهادند و پس از کشتار و جنایات فراوان، سرانجام به...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.