کلیدواژه: تنها و جدا خوابیدن کودکان

این دو کودک زیبا و پاک سرشت که در نقاشی دیده می شوند، کلارا و فیلیپ نام دارند و فرزندان برادر بزرگتر روبنس هستند. برادر بزرگتر روبنس، فیلیپ نام داشت که دارای رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه ای با پیتر...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.