کلیدواژه: تابستان زیبا

آثار لویتان داری سادگی بی مانندی هستند به گونه ای که هنرمندان قبل از او به هیچ وجه نمی توانند از این لحاظ با وی برابری کنند و در آینده هم معلوم نیست که کسی بتواند به موفقیت هایی که او در زمینۀ خلق...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.