کلیدواژه: امپراتوری ایران باستان

حمله داریوش بزرگ به یونان یکی از مهمترین حوادث دوران باستان است. هرودوت، مورخ یونانی می گوید: «در زمان سلطنت داریوش بزرگ و خشایارشا و اردشیر درازدست، یونان بیش از بیست نسل گذشته متحمل بدبختی شد.» ملت...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.