کلیدواژه: اصول و افکار کنفوسیوس

کنفوسیوس درباره زندگی زیاد می دانست، اما ما درباره زندگی او بسیار اندک می دانیم. او به ما گفت که چگونه رفتار کنیم، ولی ما نمی توانیم دریابیم که او دقیقاً چه می خواست. او براستی رقیب نزدیکی برای عنوان...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.