کلیدواژه: آیا داستان ضحاک واقعیت دارد

نقاشی ضحاک و جمشید پادشاهان افسانه‌ای شاهنامه به یکی از مهمترین بخشهای شاهنامۀ فردوسی اشاره دارد. بدون شک جمشید مشهورترین پادشاه شاهنامه می باشد که در ایجاد سرنوشتی جدید برای ایرانیان، نقشی سترگ...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.