کشتن شیر نر وحشی توسط شاه ایران در بزمگاه شیرین

کشتن شیر

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی
کشور: ایران
سلسله: تیموری
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – خسرو و شیرین
شخصیت: خسرو پرویز ساسانی
مکتب: هرات
موضوع: ادبیات

متن شش بیت استفاده شده در این نگاره:

نظامی گنجوی – خمسه (پنج گنج) – خسرو و شیرین:

شیر کشتن خسرو در بزمگاه

همی شد سوی خسرو شیر غران
همی زد نعره ها چون تیغ بران

فراز آمد به نزد بارگه تنگ
بتندی کرد سوی خسرو آهنگ

شه از مستی شتاب آورد بر شیر
بیکتا پیرهن بی درع و شمشیر

کمانکش کرد مشتی تا بناگوش
چنان بر شیر زد کز شیر شد هوش

بفرمودش پس آنگه سر بریدن
ز گردن پوستش بیرون کشیدن

وزان پس رسم شاهان شد که پیوست
بود در بزمگهشان تیغ در دست

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.