مینیاتور لیلی و مجنون در نخلستان خرما

لیلی و مجنون

نگارگر: ناشناس
تاریخ خلق نگاره: سال 1431 میلادی
کشور: ایران
سلسله: تیموریان
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: پنج گنج نظامی – لیلی و مجنون
موضوع: ادبیات، هنر مینیاتور

متن ابیات استفاده شده در این نگاره:

نظامی گنجوی – خمسه (پنج گنج) – لیلی و مجنون:

رفتن لیلی به تماشای بوستان

تنها بنشست زیر سروی
چون در پر طوطیی تذروی

نالید چو در بهار بلبل
بر سبزه نشسته خرمن گل

نالید و بناله در نهانی
میگفت ز روی مهربانی

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.