داستان بهرام چوبین و خسرو پرویز

بهرام چوبین

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1541 میلادی
کشور: ایران
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: پنج گنج یا خمسه نظامی، خسرو و شیرین
شخصیت: خسرو پرویز ساسانی
موضوع: ادبیات

متن اشعار استفاده شده در این نگاره مینیاتوری بسیار قدیمی:

نظامی گنجوی – خمسه (پنج گنج) – خسرو و شیرین:

آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

در پیروزه گون گنبد گشادند
به پیروزی جهان را مژده دادند

زمانه ایمن از غوغا و فریاد
زمین آسوده از تشنیع و بیداد

بفال فرخ و پیرایه نو
نهاده خسروانی تاج خسرو

سراپرده به سدره سر کشیده
سماطینی بگردون بر کشیده

نشسته خسرو پرویز بر تخت
جوان فرو جوان سال و جوان بخت

ستاده قیصر و خاقان و فغفور
یک آماج از بساط خسروی دور

بهر گوشه مهیا کرده جایی
بدو زانو زده کشور خدایی

دو رسته پیش تخت پادشاهی
کمر بسته غلامان سرایی

ز خاموشی در آن زرینه پرگار
شده نقش غلامان نقش دیوار

زمین را زیر تخت آرام داده
به رسم خاص بار عام داده

YOUR RATING

اینستاگرام ارتنگ

دیدگاه خود را دربارۀ این نقاشی بیان کنید: