بازگشت سربازان به خانه در فصل زمستان

سرباز

نقاش: جورج مورلند
تاریخ خلق اثر: اواخر قرن 18 میلادی
محل خلق اثر: شهر لندن
کشور: بریتانیا
موضوع: سرباز، جنگ، تفنگ، فصل زمستان و برف، درخت خشک شده، خانه ها، بازگشت سربازان جنگجو از میدان نبرد.
رسانه: رنگ روغن روی پانل

YOUR RATING

اینستاگرام ارتنگ

دیدگاه خود را دربارۀ این نقاشی بیان کنید: